mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku określa organizację, zasady działania, zadania, organizację wewnętrzną Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zwanego dalej w skrócie PZD.

§2

PZD w Białymstoku działa na podstawie:

 1. ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

 2. ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

 3. ustawy z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.),

 4. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 165, poz. 1203),

 5. uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, oraz uchwały Nr VII/29/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

§3

 1. PZD jest jednostką budżetową, podległą Zarządowi Powiatu Białostockiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

 2. Działalność PZD w Białymstoku obejmuje teren powiatu białostockiego.

II. Zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

§4

PZD powołany jest do zarządzania drogami powiatowymi.

§5

Do zakresu działania PZD należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów budowy, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych oraz ich finansowania,

 2. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

 3. pełnienie funkcji inwestora,

 4. utrzymywanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń zawiązanych z drogą,

 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

 7. koordynacja robót w pasie drogowym,

 1. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

 2. prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

 2. wykonywanie robót i interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

 3. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

 4. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

 5. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

 6. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

 7. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

 8. we współpracy z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą w tym:

 1. nabywanie gruntów, wnioskowanie o ich wywłaszczenie na rzecz powiatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości,
 2. wnioskowanie o uwłaszczenie powiatu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi, przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami do stosownych organów,

 1. uzgadnianie tras i czasu procesji i pielgrzymek na drogach powiatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego- na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów wyznaniowych,

 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części – na podstawie ustawy  z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego – Polskie Koleje Państwowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948  z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94  z późn. zm.).

III. Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

§6

 1. PZD w Białymstoku kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

 2. Dyrektor PZD jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.

§7

Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu:

 1. Dyrektor PZD jest upoważniony do:
  1. składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PZD,

  2. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zakresu działania PZD.
 2. Zastępca Dyrektora PZD jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do zakresu działania PZD.

§8

Obowiązki dyrektora jako pracodawcy, obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa regulamin pracy PZD.

§9

 1. W skład PZD w Białymstoku wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:
  1. Dyrektor
  2. Zastępca Dyrektora
  3. Główny Księgowy -  FK
  4. Radca Prawny -  RP
  5. Sekcja Techniczna -  ST/D, - ST/M                                          
  6. Stanowisko ds. BHP -  BHP
  7. Stanowisko ds. księgowości
  8. Sekcja Kadr, Administracji, Archiwum i BHP - SKA
  9. Obwód Drogowo- Mostowy w Białymstoku obejmujący zasięgiem gminy: Zawady, Tykocin, Dobrzyniewo Kościelne, Choroszcz, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl - ODM/B
  10. Obwód Drogowo- Mostowy w Surażu obejmujący zasięgiem gminy: Suraż, Poświętne, Łapy, Turośń Kościelna, Juchnowiec - ODM/S
  11. Obwód Drogowo- Mostowy Michałowo obejmujący zasięgiem gminy: Michałowo, Gródek, Zabudów - ODM/M
  12. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych - ZP
  13. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami na drogach powiatowych - GG
 2. Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji, a pracą obwodów kierownik obwodu, zatrudniani przez Dyrektora PZD.

IV. Zakres działania komórek organizacyjnych i stanowisk pracy

§10

 1. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności PZD.

 2. Podział zadań między Dyrektorem, a jego zastępcą określa Dyrektor PZD po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu.

§11

 1. Główny księgowy PZD odpowiada za budżet i gospodarkę finansowo – księgową zgodnie z ustawą  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr  157, poz. 1240 z późn. zm.).

 2. Radca prawny wykonuje obsługę prawną PZD zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 10, poz. 65).

 3. Do zadań Sekcji Technicznej należy:

  1. prowadzenie ewidencji i wykazów dróg powiatowych oraz wykazów i ksiąg obiektów mostowych, a także gromadzenie danych technicznych i eksploatacyjnych dróg i mostów,

  2. prowadzenie przeglądów dróg i obiektów mostowych, zbieranie informacji, czuwanie nad stanem technicznym dróg, obiektów mostowych i przepustów, zabezpieczanie sprawności komunikacyjnej oraz informowanie w tym zakresie Zarządu Powiatu,

  3. nadzór nad realizacją bieżących zadań obwodów drogowo-mostowych,

  4. opracowywanie planów bieżącego utrzymania dróg, obiektów mostowych i budynków, planów remontów i budowy dróg oraz planów remontów obiektów mostowych i budynków oraz planów inwestycji,

  5. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzenie we współpracy z samodzielnym stanowiskiem ds. zamówień publicznych przetargów z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych, remontów i budowy dróg, remontów obiektów mostowych, a także robót drogowych i mostowych o charakterze inwestycyjnym i zawierania umów,

  6. prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg, m.in. zezwoleń nawykonywanie robót w pasach drogowych, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na lokalizację obiektów budowlanych, zjazdów, urządzeń przy drogach, opiniowanie projektów organizacji ruchu, uzgadnianie imprez o charakterze religijnym, wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,

  7. uczestnictwo w pracach powiatowego komitetu przeciwpowodziowego w zakresie przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów.

  8. kontrola realizacji robót prowadzonych na drogach powiatowych.

 4. Do zakresu działania Obwodów Drogowo-Mostowych należy:
  1. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i
   mostach w szczególności w zakresie składowania materiałów i umieszczania
   urządzeń w pasie drogowym, dopuszczalnych nacisków na oś, masy, nośności ( przy współudziale policji), kontrolowanie zgodności uzgodnień lokalizacji obiektów telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych w stosunku do dróg oraz informowanie o naruszeniach Dyrektora PZD,
  2. dokumentowanie naruszeń pasa drogowego, wprowadzanie na polecenie
   Dyrektora PZD ograniczeń ruchu, kontrolowanie obiektów przydrożnych,
  3. interwencyjne uzupełnianie oznakowania dróg i mostów, doraźne uzupełnianie
   ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, doraźne naprawy uszkodzeń
   poboczy, skarp, nasypów,
  4. usuwanie z korony drogi i poboczy przeszkód zagrażających bezpieczeństwu i zanieczyszczeń,
  5. kierowanie robotami zimowego i letniego utrzymania dróg i mostów w zakresie określonym przez Dyrektora PZD,
  6. utrzymywanie urządzeń drogowych m.in. znaków, słupków hektometrycznych, parkingów, miejsc postojowych oraz zieleni przydrożnej w zakresie robót interwencyjnych,
  7. prowadzenie prac interwencyjnych na drogach, obiektach mostowych i przepustach,
  8. konserwacja bieżąca mostów,
  9. wykonywanie drobnych remontów obiektów budowlanych PZD,
  10. utrzymywanie we właściwym stanie środków transportowych i sprzętowych użytkowanych przez obwód.
 5. Sekcja ds. Kadr, Administracji, Archiwum i BHP wykonuje obowiązki w zakresie:
  1. spraw osobowych pracowników, zatrudniania, realizacji funduszu płac, kart wynagrodzeń pracowników PZD, oraz spraw związanych z dyscypliną pracy,
  2. zaopatrzenia,
  3. gospodarki pojazdami będącymi w dyspozycji PZD,
  4. prowadzenia archiwum PZD,
 6. Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości należy:
  1. prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej,
  2. prowadzenia kasy,
  3. rozliczanie inwentaryzacji,
  4. kontrola prawidłowości przepływu dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
  5. działania analityczno-sprawozdawcze oraz przygotowywanie informacji na potrzeby Zarządu Powiatu i Skarbnika.
 7. Do zadań stanowiska ds. BHP należy prowadzenie w zakładzie pracy spraw BHP, a
  w szczególności wykonywanie bieżącej kontroli, analizy i oceny stanowisk pracy,
  maszyn i urządzeń pod względem bhp oraz warunków pracy na poszczególnych
  stanowiskach.
 8. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, a w szczególności przygotowywanie dokumentów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udział w pracach Komisji Przetargowej oraz  sporządzanie umów.
 9. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki gruntami na drogach powiatowych należy w   szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie PZD;
  2. we współpracy z Wydziałem Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego oraz Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe, w tym:
   1. nabywanie gruntów, wnioskowanie o ich wywłaszczenie na rzecz powiatu z przeznaczeniem pod pas drogowy;
   2. prowadzenie ewidencji gruntów;
   3. przygotowywanie dokumentacji i występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenie nieruchomości;
   4. wnioskowanie o uwłaszczenie powiatu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i występowanie z wnioskami do stosownych organów.
 10. Schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

V. Nadzór i kontrola

§ 12

 1. Nadzór nad PZD sprawuje Zarząd Powiatu Białostockiego.

 2. Kontrolę działalności PZD sprawują na polecenia Zarządu Powiatu Wydziały Starostwa Powiatowego:

  1. w zakresie przestrzegania przepisów kpa, dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej -Wydział Organizacyjny,

  2. w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi - Wydział Finansowy.

  3. Na żądanie Zarządu Powiatu Dyrektor PZD przedkłada w każdym czasie informację o realizowanych zadaniach.

  4. Kontrolę wewnętrzną PZD sprawuje Dyrektor PZD.

VI. Organizacja przyjęć interesantów w szczególności w sprawach skarg i wniosków

§ 13

 1. Dyrektor PZD, jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 10.00-15.00.

 2. Pracownicy PZD przyjmują interesantów również w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy PZD.

 3. PZD w Białymstoku prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 4. Dyrektor PZD jest odpowiedzialny za wszechstronne wyjaśnienie i załatwianie skarg i wniosków.

VII. Zasady podpisywania pism

§ 14

 1. Do podpisu Dyrektora PZD zastrzeżone są:
  pisma w sprawach należących do Dyrektora na podstawie niniejszego regulaminu i upoważnień Zarządu Powiatu,
  decyzje w sprawach osobowych pracowników PZD,
  pisma adresowane do Rady, Zarządu Powiatu i Starosty,
  korespondencja kierowana do Wojewody, Marszałka Sejmiku i instytucji szczebla centralnego wymaga uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
 1. Dyrektor PZD może upoważnić pracowników, w szczególności kierowników Sekcji i Obwodów do podpisywania pism.

 2. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

VIII. Postanowienia końcowe

§15

 1. Szczegółowe zakresy czynności pracowników PZD na podstawie niniejszego Regulaminu ustala Dyrektor PZD.

 2. Dyrektor PZD obowiązany jest zapoznać pracowników PZD z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 Załącznik nr 1

Schemat organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bialymstoku

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Owsianiuk
Dokument z dnia: 06.09.2007
Dokument oglądany razy: 10 403
Opublikował: Adam Popławski
Publikacja dnia: 06.05.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl